Integritetspolicy

Inledning

Vi på BHF Neretva bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Den gäller när du är våran medlem eller på något sätt är i kontakt med oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

1.1  Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

 1.2  Vem ansvarar för dina personuppgifter?

BHF Neretva är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

 1.3  Hur får BHF Neretva tag på dina personuppgifter?

  • När du registrerar dig på http://www.neretva.se
  • När du skickar in ärenden till oss
  • När du registrerar dig för våra event

1.4  Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

BHF Neretva behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, event köphistorik och betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna kontakta dig som medlem.

1.5  Varför behandlar BHF Neretva uppgifter om dig?

  • För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som medlem
  • För att ge välfungerande, effektiva och enkla tjänster
  • För att genomföra kundundersökningar i syfte att förbättra våran organisation

1.6  När har BHF Neretva rätt att behandla dina personuppgifter?

BHF Neretva har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och/eller förordningar. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få utföra behandlingen. I de fall det blir aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

1.7  Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig personal på BHF Neretva och i vissa fall av BHF Neretvas personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

1.8  Överföring till tredje land

Att överföra personuppgifter till tredje land innebär när personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området. BHF Neretva strävar alltid efter att bara överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES. Om vi mot förmodan behöver överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig eller om det har uppgetts särskilt i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss, ser vi alltid till att det landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen.

1.9  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

BHF Neretva sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med. Hur länge BHF Neretva sparar dina personuppgifter styrs i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för oss och som godkänts av Regionarkivet. Gallringsbesluten innehåller information om när vi får ta bort handlingar som innehåller dina personuppgifter.

1.10 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

BHF Neretva värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

1.11 Vilka rättigheter har du som registrerad?

I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:
Rätt till tillgång: På BHF Neretva är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta BHF Neretva och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att BHF Neretva raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer BHF Neretva inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet i egenskap av offentlig verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos BHF Neretva.

Rätt till dataportabilitet: Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit BHF Neretva.
Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att BHF Neretva kan neka.

1.12  När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?

Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på http://www.neretva.se

1.13     Vem kontaktar jag vid frågor?

Vi har dataskyddsombud. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

BHF Neretva
dataskyddsombud@neretva.se

Den här integritetspolicyn gäller från och med 20180524 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn.